Общи условия

Този документ съдържа Общите условия, уреждащи отношенията между уебсайта 4humandesign.com и Вас като потребител и ползвател на услугите, предлагани на уебсайта.  

  1. Общи условия 

Уебсайтът 4humandesign.com, наричан за краткост “4 Human Design”, “сайт”,  “уебсайт”, се управляват и е собственост на “4 Хюман Дизайн” ЕООД, българско юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ж.к. Витоша,  бл. 6, ет. 8, ап. 31, с ЕИК 206181374 (наричано за по-кратко “дружеството”, “ние”,  “нас”).  

Данни за контакт: 

Адрес на електронна поща: office4humandesign@gmail.com 

Телефонен номер: +359 888 825 829  

Общи разпоредби 

Тези Общи условия представляват споразумение между Вас като потребител и посетител на сайта, от една страна, и 4 Human Design, от друга страна, във връзка с условията за ползване на сайта и условията за предоставяне на услугите, описани на сайта. Общитe условия уреждат следните отношения между посочените по-горе лица:  

  • Отношения, възникващи във връзка с използването на сайта
  • Отношения, възникващи във връзка с поръчката на услуги и/или пакети услуги 

Преди да направите поръчка на услуги през сайта на 4 Human Design, Ви молим внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящите Общи условия. В случай че ползвате сайта с цел да получите услуга, която се предлага чрез него, се презюмира, че с това Ваше действие Вие изрично се съгласявате и приемате Общите условия. Всеки потребител, който използва сайта, се счита, че приема последните и е изразил съгласието си с тях.  

В случай че не приемате и не се съгласявате с настоящите Общи условия, следва да преустановите взаимодействието си със сайта.  

Потребителят има право да използва услугите на сайта, спазвайки всички авторски права и съответните означения. 

Нашите услуги 

4 Human Design Ви предлага безплатен и свободен достъп до материалите и информацията в сайта, възможност за свободно преглеждане на предоставяните услуги, техните характеристики, цени и условия за поръчка на услугите, изпращане на запитвания, получаване на безплатна консултация, извършване на онлайн заявки относно услугите, както и абониране за новините на 4 Human Design (нюзлетър).  

Информация 

Всеки потребител има право на свободен и безплатен достъп до информацията,  предоставена на сайта.  

Изпращане на запитване 

Вие имате право на свободно изпращане на запитване относно предлаганите услуги посредством формата за контакт на сайта. Последната може да бъде намерена в графа “Контакти”. За целта е необходимо да предоставите собствено име и адрес на електронна поща, за да поолучите отговор от 4 Human Design. Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.  

Отправяйки запитване, Вие заявявате, че сте запознати с Политиката за поверителност на 4 Human Design, в която можете да откриете повече информация относно защитата на личните Ви данни.  

Безплатна консултация 

Вие имате право да получите безплатна консултация под формата на обаждане от екипа на 4 Human Design. За целта е необходимо да заявите “Безплатно обаждане”  от графа “Запази среща”, като можете да заявите и предпочитания начин за комуникация – стандартно обаждане през мобилен оператор или конкретна интернет връзка, позволяваща осъществяването на разговор – Whatsapp, Viber, Telegram.  Обаждането ще получите в рамките на 1-3 дни, а времетраенето му ще е до 10  минути, като целта е изяснение на предлаганите от 4 Human Design услуги.  

Абониране за новините на 4 Human Design 

Имате възможност да се абонирате зa новините на 4 Human Design (нюзлетър), като попълните съответната форма на сайта. Последната може да бъде намерена в графа “Абонирай се за нашия бюлетин”. За целта Вие ни предоставяте адрес на електронна поща, на който да получавате новини от 4 Human Design, с което заявявате, че сте запознати с Политиката за поверителност на 4 Human Design.  

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на нюзлетър, с което ние ще преустановим обработката на съответните Ви лични данни.  

Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.  Предлагани услуги 

4 Human Design предлага различни по вид консултации и анализи в сферата на Хюман Дизайн и НЛП. Тези услуги са описани подробно в графа “Услуги” и съдържат

подробна информация и характеристики за всяка конкретна услуга, както и цени. 4  Human Design си запазва правото свободно да определя ценовата си политика.  Последната може да варира в българската и английската версия на сайта.  Поради факта, че предоставянето на услугите на английски език изисква 

повече усилия и времеви ресурс, отколкото на български, 4 Human Design си запазва правото да определя по-високи цени за предоставените на английски език услуги, в сравнение със същите на български език. 

Извършване на поръчка 

В графа “Услуги” в сайта можете да откриете всички предлагани анализи,  консултации и пакети. Избирайки бутона “Виж повече”, можете да откриете подробна информация за избраната услуга, както и да се запознаете с условията по нейното предоставяне. Избирайки бутона “Запази си час”, Вие имате достъп до портала за записване на часове – https://www.setmore.com/. Следвайки необходимите стъпки и попълвайки нужната информация, Вие сключвате договор за предоставяне на консултантски услуги с 4 Human Design. За него се съхранява информация в базата данни на 4 Human Design. Предмет на договора е всяка услуга който може да бъде избрана, поръчана и заплатена от клиент-потребител на сайта. 4 Human Design се задължава да предостави на потребителя подходящата информация, позволяваща му да направи своя най-добър избор.  

По силата на сключения с потребителя договор за консултантски услуги 4 Human  Design се задължава да предостави ноу хау, съвети, тълкувания, анализи и всякакъв друг тип консултатации по ученията Хюман дизайн и НЛП и според личните нужди на потребителя.  

Потребителят и 4 Human Design се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за консултантски услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.  

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребители, са извършени от лицата, чиито лични данни са посочени за осъществяването на доставката.  

4 Human Design не носи отговорност за неправилни тълкувания и анализи в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от потребителя.  

Права и задължения на страните 

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на сайта и другите услуги на сайта потребителят има право да отправя по всяко време запитвания към сайта, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка,  използвайки посочените данни за контакт в сайта.  

Потребителят няма пра во да из върш ва дей ст вия, к оито наруша ват общоустановените правила за общуване, нито да извършва злонамерени действия, 

като например да разпространява вируси или други вредни компоненти. 

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на услугите на сайта потребителят се задължава:  

Да заплати посочената в сайта сума за избраната услуга. Плащането e  възможно чрез дебитна или кредитна карта и се извършва посредством платформата https://www.setmore.com/. Взаимодействайки си с последния уебсайт, потребителят се съгласява с неговите условия и политики, освобождавайки от отговорност 4 Human Design по отношение на действията си извън уебсайта на 4 Human Design.  

Да спази уговорения ден и час, да предостави цялата необходима за консултациите информация, поискана от 4 Human Design; 

Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия,  интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;  

Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права,  включително право на интелектуална собственост;  

Да не извършва злонамерени действия с цел увреждане правилното действие на сайта на 4 Human Design или достъп до лични данни на потребители чрез разпространяване или използване на всякакъв софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси или други вредни компоненти.  

Извън всички други посочени права и задължения 4 Human Design се задължава:  

Да предостави цялостен и подробен анализ, изцяло водейки се от нуждите и интересите на потребителя, както и от основите на Хюман Дизайн, НЛП, психология и други посочени науки и учения.  

Да предостави услугата в уговорения обем и качество;  

Да запази пълна конфиденциалност по отношение на получената за целите на предоставяне на услугата информация.  

Да полага дължимата грижа на добър търговец за изпълнение на своите задължения по договора за консултантски услуги. 

Отказ за доставка от страна на 4 Human Design  

4 Human Design има право да откаже да достави поръчана услуга поради технически, организационни или други причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до потребителя на посочения от него адрес на електронна поща.  

Право на отказ на потребителя

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/  работни дни, считана от датата на сключване на договора за консултантски услуги.  

Правото на отказ се изключва и за 4 Human Design не произтича задължение да възстанови съответната цена, когато консултацията е била проведена.  

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора, преди услугата да му бъде предоставена,  използвайки за целта посочените данни за контакт в сайта. Необходимо е и да индивидуализира услугите, от които се отказва, предоставяйки всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката.  

Ако потребител упражни правото си на отказ, 4 Human Design ще възстанови на потребителя платената за поръчаните и неполучени услуги цена, с изключение на допълнителни разходи за доставка, ако има такива, без неоправдано забавяне и в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителя информира за решението си за отказ от договора. 4 Human Design ще използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако страните взаимно не се съгласят за друг начин.  

Срокът се счита за спазен, ако потребителят заяви недвусмилено желанието си за отказ преди изтичането на 14-дневния срок.  

Линкове към други сайтове 

Сайтът съдържа линкове към други сайтове/ свързани линкове. 4 Human Design не носи отговорност за съдържанието на тези свързани сайтове. Настоящите общи условия не се отнасят до взаимодействието Ви със свързаните сайтове.  

Интелектуална собственост 

Всички права са запазени. Базата данни, текстовете, снимковият материал,  графиките и цялото съдържание на уеб сайта и онлайн магазина са защитени с авторски права и са обект на закрила по смисъла действащия Закон за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носител “4 Хюман Дизайн” ЕООД и/ или негови партньори и доставчици.  

Нерегламентираното им използване ще се тълкува като закононарушение и води до отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.  

Потрбителят няма право да преправя, копира, разпространява, продава или да употребява и възпроизвежда с каквато и да е цел, в каквато и да е медия или компютърна средна, по какъвто и да е незаконосъобразен начин съдържанието на сайта или части от него, освен ако не получи изричното писмено съгласие на 4  

Human Design.  

Ограничаване на отговорността

Ние от 4 Human Design полагаме всички усилия, за да поддържаме вярна и актуална информацията на сайта, но това не изключва възможността информацията,  услугите, обявените наличности на продукти и цялото съдържание, налично на сайта, включително и информацията за характеристиките на дадена стока или услуга, посочена от производител, различен от “4 Хюман Дизайн” ЕООД, да съдържа неточности, пропуски или технически грешки. Всички те се предоставят за ползване при ограничаване на отговорността от страна на 4 Human Design. Не носим отговорност за надеждността, актуалността, достоверността и достъпността на цялото съдържание на сайта, нито за последиците, породени от достъпа или невъзможността за взаимодействие със сайта, както и от евентуалното заразяване от вируси или други вредни ком 

Ние не гарантираме, че сайтът ще функционира непрекъснато, че е защитен или че достъпът до него ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място.  

Във връзка с горепосоченото 4 Human Design не носи имуществена или неимуществена отговорност.  

Потребителят се съгласява да освободи от отговорност “4 Хюман Дизайн” ЕООД,  неговите управители и служители без значение от вредите, загубите, разноските,  претенциите на трети лица, свързани с използването на услугите на сайта.  

Промени и допълнения в общите условия 

4 Human Design си запазва правото да допълва и изменя настоящите общи условия по всяко време.  

Промените и допълненията влизат в сила в момента на публикуването им в сайта.  Ако не сте съгласни с тях, моля да преустановите взаимодействието си със сайта.  Ако не им се противопоставите и продължите взаимодействието си със сайта, Вие се съгласявате с промените.  

4 Human Design си запазва правото на обезщетение за всички вреди, загуби,  разноски и претенции на трети лица, които са породени от нарушението на настоящите Общи условия или нерегламентираното използване на сайта.